Tuesday, May 20, 2014از شروع تا پايان-My first solo-exhibition-SIB Gallery


My first solo-exhibition

..در اولین نمایشگاه انفرادیم

اولين نمايشگاه انفراديم با عنوان پرتره/طبيعت بى جان/گياهان در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه ١٣٩٣ در شاهرود-گالرى سيب واقع در فرهنگسراى مهر برگزار شد.

اين مجموعه شامل ٣٩ اثر بود كه در طول سالهاى ١٣٨٠تا ١٣٩٣ در دوره دانشجويى و بعد از فارغ التحصيلى در يك سكوت طولانى بوجود آمده بود.اين نمايشگاه فرصتى بود براى به نمايش گذاشتن آنچه هميشه در تنهايى هايم چه در دانشگاه و چه در دوره فارغ التحصيليم در ذهنم شكل ميگرفت..دوستانم..خودم در آينه و ذهنم ..اشياى بيجان پراكنده در محل زندگيم..و البته گلها و گياهانى كه در تنهاييم تنها فانتزى زندگيم بودند.

آنچه بيشتر از همه در جريان اين نمايشگاه برايم مهم بود نحوه برخورد انسانهاى جديدى بود كه بعنوان اولين مخاطب كارهايم با آنها در شهر محل زندگيم روبرو مى شدم..انتقادها و احساساتى كه آنها را با من دوستانه و صميمانه درميان مى گذاشتند..

طراحى هايم هيچ داستانى نداشت به جز يك عنوان.هنوز راه درازيست تا رسيدن به يك مفهوم بدون داستان ولى اين همان چيزيست كه هميشه براى نمايش كارهاى بعديم بعنوان يك هدف دنبال خواهم كرد..و اين تنها هدفيست كه مرا در وادى هنر و حتى طراحى, به سوى يك دنياى حقيقى سوق مى دهد.